Wines by Variety


Sakar Sauvignon Blanc & Red Misket 2005   Domain Sakar   demiro - 16 Jan 2009
Sakar Sauvignon Blanc & Red Misket 2007   Domain Sakar  96 wine - 15 Jan 2009
Sakar Sauvignon Blanc & Red Misket 2008   Domain Sakar  terziev - 14 Mar 2010
Tcherga White 2008   Katarzyna Estate   84 rms - 14 Jun 2009
Tcherga White 2009   Katarzyna Estate  rms - 05 Apr 2010
Tcherga White 2010   Domain Menada   80 rms - 20 Mar 2011
Tcherga White 2012   Katarzyna Estate  d.dolaptchieva - 10 Nov 2013
+359 White Metaphor 2007   Villa Hissar   87 demiro - 06 Apr 2009
+359 White Metaphor 2008   Villa Hissar  rms - 19 May 2009
+359 White Metaphor 2009   Villa Hissar   92 rms - 20 May 2010