Wines by Variety


Abdyika 2008 Abdyika Winery - 27 Jan 2011
Laskarevo Melnik 55 2007   Vini Boshkilov   84 demiro - 30 Mar 2009
Laskarevo Melnik 55 2008   Vini Boshkilov  76 sharko - 06 Dec 2009
Laskarevo Melnik 55 2010   Vini Boshkilov  rms - 11 Dec 2011
Logodaj Melnik 55 2006  84.5 sharko - 02 May 2009
Logodaj Melnik 55 2010  84 sharko - 13 Dec 2011
Melnik 64 1964   Damianitza  d.dolaptchieva - 10 Nov 2013
Melnik Hills Syrah & Merlot & Melnik 2010   Winery St. Vrach  100 vinsan - 04 Feb 2013
Orbelus Hrumki 2013   Damianitza   Izida - 27 May 2015
Orbelus Prima Special Selection 2011   Damianitza  demiro - 10 Nov 2013
Shiroka Melnishka 2013   Kordopulova kashta   84 Izida - 09 May 2014